top of page

רשימת פרסומים אקדמיים

עבודת מוסמך

זקן, ש' (2005). מיקוד שליטה הישגי-לימודי כפונקציה של מודל סיפורי. אוניברסיטת חיפה: חיפה.

 

עבודת דוקטורט

בר זקן, ש' (2014). ארכיטיפ האימהות והאם הגדולה: חקירתם במעשיות עם פרסיות ורוסיות והדגמת נוכחותם בטיפול ביבליותרפי רגיש תרבות. אוניברסיטת בר אילן: רמת גן.

מחקר פוסט דוקטורט

בר זקן, ש' (2020). גשר היברידי: מטפלות באומנות ברצף שבין הידע המערבי לידע התרבותי-מסורתי, מכון מופת. 

מאמרים  בכתבי עת שפיטים

Bar Zaken, S. (2020). Folktales in assistance of cross-culture therapy: cultural mental prototype of motherhood in Russian folktales. Journal of Poetry Therapy, 33(4), 236–251. 

 

Bar Zaken, S., & Vaknin, O. (2020). “The sound of the limpid wishes of water to flow”: reading and writing as an

impasse-breaking space in supervision processes. Journal of Poetry Therapy, 33(2), 83-94.
 

Bar Zaken, S., & Walsh. D. S. (2021). Bridging the cultural gap: Challenges and coping mechanisms employed by
  . 76,Arab art therapists in Israel. The Arts in Psychotherapy

 

Bar Zaken, S., & Walsh. D. S. (In press). Separation or integration of dual-cultural identities? Visual and verbal images

created by Arab art therapists in Israel. International Journal of Art Therapy.
 

בר זקן, ש' (2018). אִמָּהוּת כמבנה תרבות: ניתוח השוואתי יונגיאני של מעשיות רוסיות ופרסיות. גילוי דעת.

בר זקן, ש' (2019). "היה היה פעם...": שימוש במעשיות לפענוח דפוסי נפש תרבותיים - טיפול ביבליותרפי רגיש תרבות. בין המילים כתב עת לטיפול באמצעות אומנויות, 17.

וקנין, א' ובר זקן, ש' (2018). "ככה יודעת מומו להקשיב": תרומתם של תהליכי קריאה וכתיבה לתהליכי הדרכה. טיפול באומנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי, 9.

 

ספר ערוך

וקנין, א' ובר זקן, ש' (עורכות) (2022). דרך מילים: הלכה ומעשה בטיפול הנעזר בטקסט נקרא ונכתב . תל-אביב: הוצאת כרמל.

 

פרקים בספרים

בר זקן, ש' (2021). אדונית השמיים והארץ: שלושה קולות של דמות האם. בתוך צ' טימור (עורכת), הורות מכל הכיוונים. תל-אביב: מכללת סמינר הקיבוצים ומכון מופת.

בר זקן, ש' (2022). ערבית מדוברת: עקרונות הטקסט התרפויטי המותאם לחברה קולקטיבית (164-172). בתוך בר זקן, ש' ווקנין, א' (עורכות), דרך מילים. תל-אביב: הוצאת כרמל. 

בר זקן, ש' ווקנין, א' (2022). קריאה להורות: עבודה טיפולית עם הורים הנעזרת בקריאה וכתיבה (144-152). בתוך בר זקן, ש' ווקנין, א' (עורכות), דרך מילים. תל-אביב: הוצאת כרמל. 

 

מאמרים בכתבי עת שאינם שפיטים

בר זקן, ש' (2016). נשים בעיני הינשוף העיוור: צאדק הדאית (הקפקא האיראני). הכיוון מזרח: כתב עת לתרבות וספרות, 29.

 

כנסים            

Bar Zaken, S. (2021). Between individual and collective: Cultural adjustment in training of art therapists from the

Arab society. IAIE Conference, Israel.

בר זקן, ש' (2022). בין שתי תרבויות: ציורי דימויים של מטפלות באמנות בחברה הערבית. מפגש עיון, טיפול באמנות בראי החברה הערבית ובדיאלוג בין תרבויות, התכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים.

 

בר זקן, ש' (2018). מעשיות כתמצית של תרבות: טיפול רגיש תרבות באמצעות מעשיות. יום עיון, התכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים.

 

בר זקן, ש' (2015). "מעשיית עם, ספרי לי על התרבות של מטופל זה": טיפול ביבליותרפי רגיש תרבות. יום עיון, התכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, מכללת דוד ילין.

 

פעילויות אקדמיות

2018- עד היום

חברת ועדה מדעית, יה"ת.

חברת מערכת כתב העת השפיט "בין המילים".

2018

ארגון יום עיון – מסביב למדורת השבט: הסיפור המיתולוגי, המעשייה והסיפור   החסידי בראי המעשה הטיפולי. יום עיון, התכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים.

 

2017                      

ארגון יום עיון - "זה בזו נביט...": ביבליותרפיה במפגש עם השיח הטיפולי העכשווי. יום עיון, התכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים.

2016

שיפוט וייעות מדעי בפרס בהט, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

2015- עד היום 

רכזת עבודה מעשית ומערך הדרכות, התכנית להכשרת מטפלים בביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים

 

2015 – עד היום

מדריכה את מדריכי המחלקה לביבליותרפיה ומארגנת מפגשי לימוד בתחום ההדרכה. החוג לביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים.

 

2012 –2016

מדריכה סטודנטים, החוג לביבליותרפיה, מכללת סמינר הקיבוצים.

 

 

bottom of page